Informace o zpracování osobních údajů

I. Totožnost a údaje správce

Tary Parkour s.r.o.
IČ: 05222061
Sídlo: Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261334

(dále jen „Správce“)

II. Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování, právní základ zpracování, příjemci osobních údajů, oprávněné zájmy Správce

Správce pořádá pro děti a mladistvé sportovní kempy a další sportovní akce (dále jen „akce“). Aby mohly veškeré akce proběhnout bez problémů a byly pro účastníky co nejpřínosnější a též aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti všech účastníků, potřebuje Správce mít k dispozici osobní údaje účastníků všech akcí. Některé osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu účastníků akcí, pokud jsou jimi osoby starší 16 let, některé pak na základě souhlasu zákonných zástupců účastníků mladších 16 let, jiné jsou zpracovávány bez souhlasu na základě právních předpisů nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a účastníkem akce či jeho zákonného zástupce.

1. Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy bez souhlasu účastníků akce nebo jejich zákonných zástupců

Bez souhlasu účastníků akcí zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy, na jejímž základě jsou poskytovány účastníkům akcí služby spočívající v pořádání akcí. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání všech práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy;
 2. plnění právních povinností Správce, které se na Správce vztahují. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu odpovídající trvání povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;
 3. účely oprávněných zájmů Správce, tj. pro ochranu majetku Správce, vymahatelnost nároků Správce a přímý marketing. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu pěti let.

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje účastníků našich akcí:

 1. jméno a příjmení účastníka akce a jeho zákonného zástupce;
 2. datum narození účastníka akce a jeho zákonného zástupce;
 3. trvalé bydliště účastníka akce a jeho zákonného zástupce;
 4. e-mailová adresa účastníka akce a jeho zákonného zástupce;
 5. telefonní číslo účastníka akce a jeho zákonného zástupce;

Bez těchto údajů nemůžeme přijmout Vaši přihlášku na akci a uzavřít s Vámi smlouvu, neboť bychom nemohli dostát našim smluvním a zákonným povinnostem.

2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce

Kromě výše uvedených zákonných výjimek smíme osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů. Takto zpracováváme mimo osobní údaje i zvláštní kategorii osobních údajů, a sice osobní údaje o zdravotním stavu účastníků akcí.  

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchováváme odděleně a jen po dobu uvedenou v  souhlasu se zpracováním.

Osobní údaje osob mladších 16 let můžeme zpracovávat výhradně se souhlasem zákonného zástupce.

2.1 Osobní údaje, vyjma údajů o zdravotním stavu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které se netýkají zdravotního stavu, je dobrovolné a v žádném případě není jeho udělením podmíněno uzavření smlouvy se Správcem. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

Takto zpracováváme osobní údaje za účelem:

 1. pořizování fotografií a videozáznamů z akcí;
 2. marketingového využití, které nám pomáhá nabízet produkty a služby našich obchodních partnerů.

Rozsah nabízených služeb, marketingového využití a též jaké konkrétní údaje pro uvedené účely zpracováváme, záleží na konkrétním souhlasu uděleném se zpracováním osobních údajů. Pokud s tím vyslovíte souhlas, můžeme Vám služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email), případně předávat Vaše osobní údaje spolupracujícím obchodním partnerům za účelem nabídky dalších služeb. Osobní údaje předáváme našim obchodním partnerům výhradně s Vaším souhlasem a pouze v rámci České republiky.

2.2 Údaje o zdravotním stavu účastníků akce

Údaje o zdravotním stavu účastníků akcí potřebujeme proto, abychom mohli zajistit bezpečnost a eliminovat riziko vzniku případného zranění samotného účastníka akce i ostatních účastníků akcí a za tímto účelem tyto osobní údaje též zpracováváme. Kdybychom neměli údaje o zdravotním stavu účastníků akce, nemohli bychom zajistit odpovídající zabezpečení v průběhu akce, které je pro nás prioritou. Byť je udělení souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu účastníka akce dobrovolné, není z naší strany možné uzavřít se zájemcem o účast na akci, případně jeho zákonným zástupcem, smlouvu a umožnit tak účast na akci v případě, že nám nebude souhlas poskytnut.

III. Práva subjektu údajů a jejich realizace

1. Právo požadovat přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Toto právo má jak subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, tak subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány bez udělení souhlasu na základě některé ze zákonných výjimek.

Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávaly, máte současně právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň k informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, nebo jim teprve zpřístupněny budou;
 4. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, případně kritéria pro stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů jakož i práva vznést námitku proti tomuto zpracování či práva k podání stížnosti u dozorového úřadu;
 6. informace o zdroji osobních údajů, nebyly-li osobní údaje získány přímo od Vás (byly-li např. získány z veřejně dostupné evidence);
 7. informaci o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, včetně profilování. V takovém případě máte právo obdržet i informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud máte za to, že Vaše údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu a/nebo doplnění.

3. Právo na výmaz osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte za určitých okolností právo požadovat, aby osobní údaje byly vymazány, tj. vyloučeny z našich databází.

Požadovat výmaz osobních údajů můžete v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů (tj. např. zákonné povinnosti Správce);
 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. např. bez Vašeho souhlasu, ač jej bylo potřeba nebo bez opory v zákoně;
 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti dané právním předpisem;
 5. byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

Vymazání osobních údajů není možné v případě, že je stále potřebujeme k plnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů, pro výkon práva na svobodu projevu a na informace.

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní a zároveň nechcete uplatnit právo na výmaz osobních údajů nebo požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, byť Správce osobní údaje již nepotřebuje, nebo pro případ, že jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (viz následující bod), můžete požadovat, aby zpracování osobních údajů bylo omezeno.

Je-li zpracování osobních údajů omezeno, může je Správce využívat jen ve velice zúženém rozsahu v případech stanovených zákonem. Pokud se nedorozumění ohledně námitky nepřesnosti osobních údajů apod. vysvětlí, může Správce znovu zahájit zpracování osobních údajů v plném rozsahu. Na to musíte být předem upozorněni.

5. Právo vznést námitku

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Po vznesení této námitky už Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu používat nebudeme.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů (viz výše). Po vznesení této námitky můžeme osobní údaje dále zpracovávat, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Bude-li to technicky možné, předáme osobní údaje přímo druhému správci.

Tuto možnost máte pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány automatizovaně. Ne všechny údaje, které máme k dispozici, zpracováváme automatizovaně, proto je možné, že ne všechny osobní údaje bude možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, jste oprávnění souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemusíte jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

8. Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení Evropského parlamentu nebo Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), můžete podat u dozorového úřadu stížnost proti takovému zpracování. Můžete tak učinit jak u dozorového úřadu v členském státě, kde máte bydliště, tak v členském státě, kde se nachází místo Vašeho zaměstnání nebo v členském státě, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.    

9. Realizace práv subjektu údajů

Přejete-li si realizovat jakékoli z výše uvedených práv, vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu, můžete tak učinit následujícími způsoby:

 1. zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany;
 2. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@tary.cz. 


Nastavení Cookies