Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky společnosti Tary Parkour s.r.o.,
IČ: 05222061, DIČ: CZ05222061
se sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 260219
(dále jen „společnost Tary Parkour“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi společností Tary Parkour a jinou fyzickou či právnickou osobou, (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby poskytované společností Tary Parkour zákazníkům. Společnost Tary Parkour je provozovatelem webové stránky www.tary.cz (dále jen „webové stránky“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného

mezi společností Tary Parkour a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3 Znění obchodních podmínek může společnost Tary Parkour měnit či doplňovat.
1.4 Vymezení pojmu Objednávka = Přihlášení se na jakoukoli akci na webové stránce www.tary.cz kliknutím na tlačítko Přihlásit se.

2. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

2.1 Veškeré nabídky činěné společností Tary Parkour jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh společnosti Tary Parkour na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka společností Tary Parkour, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

2.2 Smluvní vztah mezi společností Tary Parkour vzniká na základě objednávky zákazníka, potvrzením objednávky společností Tary Parkour a uhrazením celé platby za produkty či služby, a to v souladu s těmito podmínkami.

2.3 Pro účely těchto obchodních podmínek se produktem či službou rozumí veškeré produkty či služby nabízené společností Tary Parkour.

2.4 Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty. Objednávka zákazníka je vůči společnosti Tary Parkour účinná okamžikem jejího písemného potvrzení zákazníkovi.

2.5 Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název společnosti, dat. nar. / IČO, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

2.6 Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči společnosti Tary Parkour účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

2.7 Společnost Tary Parkour není povinna jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro společnost Tary Parkour závazná.

3. Cena

Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Platební podmínky

4.0 Zaplacenou objednávku lze stornovat nejpozději 3 dny před termínem uskutečnění akce. V takovém případě bude částka za událost vrácena na příslušný účet zákazníka, a to do 14 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti Tary Parkour.

4.1 Zákazník zaplatí kupní cenu za produkty a služby, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

 1. Tary Parkour Kroužek (předplatné na pololetí nebo na celý školní rok)
  • Bezhotovostním bankovním převodem do 3 dnů od objednání produktu či služby.
 2. Tary Parkour Workshopy
  • Bezhotovostním bankovním převodem do 3 dnů od objednání workshopu.
  V případě, že workshop má proběhnout během této lhůty, lze uhradit platbu hotovostním způsobem přímo na místě konání workshopu.
 3. Enjoy the Night s Tarym
  • Bezhotovostním bankovním převodem do 3 dnů od objednání události.

4.2 V případě, že nedojde k úhradě v souladu s těmito obchodníma podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne zákazníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.3 Za okamžik zaplacení ceny za službu či produkty zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet společnosti Tary Parkour.

4.4 Platby provedené zákazníkem jsou společností Tary Parkour započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

4.5 V případě prodlení s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti je zákazník povinen uhradit společnosti Tary Parkour úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6 Při prodlení zákazníka s platbou je společnost Tary Parkour oprávněna odložit plnění svých povinností ze smluvního vztahu do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 7 dní je společnost Tary Parkour oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem.

5. Využití služeb a produktů

5.1 Tary Parkour Kroužek

 • V případě že se zákazník z jakéhokoli důvodu nezúčastní nějaké z lekcí kroužku, o tuto lekci přišel a nemá nárok na vrácení peněz.  
 • Zaplacené lekce na kroužku jsou nepřenosné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Pokud zákazník utrpí úraz nebo je pouze dlouhodobě nemocný a takový úraz či nemoc mu neumožňuje, aby se zúčastnil objednaných lekcí na kroužku, budou z tohoto důvodu nevyužité lekce přepsány do dalšího pololetí, a to za následujících podmínek:
 1. Lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné nahradit v rámci objednaného pololetí.
 2. Úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně do 7 dnů po vzniku této okolnosti.
 3. Předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné společnosti Tary Parkour oznámit zároveň s výše uvedeným lékařským potvrzením. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že do dalšího pololetí se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.

5.2 Tary Parkour Workshopy

 • Zákazník je oprávněn zažádat si o přesunutí objednaného a zaplaceného workshopu na jiný volný termín, a to nejpozději 3 dnů před uskutečněním původního objednaného workshopu.
 • V případě, že zákazník uhradí platbu za workshop, ale účast na workshopu, a to bez omluvy nejméně 3 dny před konáním workshopu, nevyužije, zaplacená částka propadá pořadateli a zákazník nemá nárok na náhradní termín workshopu, nestanoví-li tyto podmínky, či dohoda smluvních stran jinak.
 • Účast na workshopu je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto zákazníka se workshopu účastní jeho náhradník.

5.3 Enjoy the Night s Tarym

 • Účast na této události je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto zákazníka se události účastní jeho náhradník, který splňuje podmínky účasti.

6. Ujednání o mlčenlivosti

Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami.

V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Osobní data zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána společností Tary Parkour pouze za účelem vyřízení objednávky zákazníka a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

7.2 Některé údaje poskytnuté zákazníkem při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zákazník souhlasí s tím, aby společnost Tary Parkour shromažďovala osobní údaje zákazníka uvedené při objednávce, zpracovávala je a uchovávala, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Společnost Tary Parkour se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníka chránila.

7.3 Kromě údajů úmyslně sdělených zákazníkem v rámci registrace nebo objednání služeb společnost Tary Parkour nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákazníkovi.

7.4 Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Tary Parkour a slouží výhradně k účelům společnosti Tary Parkour. Společnost Tary Parkour tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

7.5 Společnost Tary Parkour učiní maximum pro to, aby ochránila data zákazníka před zneužitím, a nebude je bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

7.6 Zákazník uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Tary Parkour o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost Tary Parkour pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Tary Parkour. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má zákazník právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat společnost Tary Parkour o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm společnost Tary Parkour zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

7.7 Společnost Tary Parkour si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníka k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž zákazník souhlasí. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Tary Parkour kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Společnost Tary Parkour je oprávněna odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazníkem hrubým způsobem poruší své povinnosti, zejména nerespektováním provozního řádu, bezpečnostních předpisů, pokynů lektora či jiné odpovědné osoby. Společnost Tary Parkour má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jednáním zákazníka při využití produktů či služeb dojde ke škodě na majetku či zdraví.

8.2 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li společnost Tary Parkour v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak čtyři týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9. Ostatní ujednání

9.1 Smluvní strany se dohodly, že vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

9.2 Bezpečnostními předpisy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré právní předpisy na ochranu života či zdraví.

9.3 Zákazník prohlašuje, že je mu znám jeho zdravotní stav a že mu jeho zdravotní stav nebrání ve využití služeb společnosti Tary Parkour.

9.4 Zákazník je povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné osoby za služby či produkty společnosti Tary Parkour, Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Bezpečnostním předpisy a Provozním řádem místa konání akcí společnosti Tary Parkour.

9.5 Společnost Tary Parkour neodpovídá za věci vnesené či odložené, pokud je zákazník zanechá na jiných místech, než k tomu určených společností Tary Parkour.

9.6 Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za společností na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tary Parkour.

9.7 Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za společností Tary Parkour není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky společnosti Tary Parkour.

9.8 Zákazník hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci akcí společnosti Tary Parkour NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ a je si vědom všech možných rizik s nimi spojených.

9.9 Zákazník provozování veškerých sportovních činností přizpůsobí svým schopnostem a zdravotní kondici. V případě jakýchkoli zdravotních potíží bude bezodkladně informovat pořadatele akce.

9.9.1 Zákazník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, který by mu mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci akcí společnosti Tary Parkour. S tímto vědomím rizikem se zákazník rozhodl akce zúčastnit a bere na vědomí, že sportovní aktivity v něm provozované jsou s rizikem zranění neoddělitelně spojeny.

9.9.2 V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zákazník souhlasí s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během jeho návštěvy akce a jeho dalším použitím pro propagační potřeby pořadatele. Dále zákazník souhlasí, aby pořízené materiály provozovatel akce uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům a to bez jakéhokoli časového omezení.

10. Závěrečná ujednání

10.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

10.2 Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 8. 2017.