Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky společnosti Tary Parkour s.r.o.,
IČO: 05222061, DIČ: CZ05222061,
se sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 260219 (dále jen „společnost Tary Parkour“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi společností Tary Parkour a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti Tary Parkour a platí pro všechny produkty a služby poskytované společností Tary Parkour zákazníkům. Společnost Tary Parkour je provozovatelem internetového obchodu na webové stránce www.tary.cz (dále jen „webová stránka“). Kontaktní údaje společnosti Tary Parkour:

 • Tary Parkour s.r.o.,
 • se sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany,
 • adresa elektronické pošty: info@tary.cz

1.2 Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Tary Parkour a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3 Znění obchodních podmínek může společnost Tary Parkour měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Tary Parkour.

1.4 Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající povinen učinit vůči spotřebiteli. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.5 Za podnikatele se považuje každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se dále za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

1.6 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky. Obchodní podmínky i objednávka jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7 Objednávkou se rozumí přihlášení se na jakoukoli akci (produkt či službu) na webové stránce kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“.

1.8 Produktem či službou se rozumí veškeré produkty či služby nabízené společností Tary Parkour. Předmětem plnění jsou pohybová cvičení, a to zejm. parkourové cviky a ostatní sportovní a související aktivity realizované mimo jiné v rámci těchto produktů:

 • Tary Parkour Workshop
 • Tary Parkour Kroužky
 • Enjoy the night s Tarym

1.9 Účastníkem se rozumí zákazníkem přihlášená osoba.

1.10 Bezpečnostními předpisy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré právní předpisy na ochranu života či zdraví.

      2. Uzavření smlouvy

2.1 Veškerá prezentace umístěná společností Tary Parkour na webové stránce je vůči třetím osobám nezávazná, je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh společnosti Tary Parkour na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí (potvrzení) objednávky zákazníka společností Tary Parkour, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

2.2 Smluvní vztah mezi společností Tary Parkour a zákazníkem vzniká na základě objednávky zákazníka, a to potvrzením (akceptací) zaslané objednávky společností Tary Parkour a uhrazením celé platby za produkty či služby objednané zákazníkem, a to v souladu s těmito podmínkami. Akceptace objednávky je zaslána zákazníkovi na jím uvedenou platnou e-mailovou adresu.

2.3 Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím webové stránky, případně elektronickou poštou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednávka zákazníka je vůči společnosti Tary Parkour účinná okamžikem odeslání jejího potvrzení zákazníkovi.

2.4 Pro objednání produktu či služby je nutné vyplnit objednávkový formulář na webové stránce, přičemž objednávkový formulář obsahuje zejména tyto údaje:

a) objednávaný produkt či službu (dle volby zákazníka na webové stránce);

ba) zákazník – fyzická osoba: jméno a příjmení zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, e-mail);

bb) zákazník – právnická osoba: název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, e-mail);

c) jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakty na zákonného zástupce (telefon, e-mail);

d) u určených produktů a služeb je zákazník povinen uvést také další údaje o účastníkovi, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy. 

Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou společností Tary Parkour považovány za správné a úplné.

2.5 Před odesláním objednávky společnosti Tary Parkour je zákazník oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl, a to i s ohledem na možnost zákazníka opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil se všemi obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Současně zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ a že s údaji v tomto dokumentu uvedenými souhlasí. 

2.6 Společnost Tary Parkour není povinna objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro společnost Tary Parkour závazná. Společnost Tary Parkour je vždy oprávněna v závislosti na druhu objednávky požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet zákazníka , má zákazník možnost zkontrolovat stav své objednávky. V případě, že to nastavení uživatelského účtu neumožňuje, může zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na info@tary.cz.

2.7 Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči společnosti Tary Parkour účinné okamžikem odeslání jejich potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

2.8 Textové znění smlouvy je součástí e-mailové zprávy, jejímž prostřednictvím společnost Tary Parkour potvrzuje zákazníkovi přijetí objednávky. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Tary Parkour v elektronické podobě. Uzavřená smlouva je uložena u společnosti Tary Parkour po dobu vyžadovanou právními předpisy a nezbytnou pro ochranu práv společnosti Tary Parkour. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.  

2.9 V rámci uzavírání smlouvy zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou společnosti Tary Parkour, hradí zákazník.

3. Cena

3.1 Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webové stránce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a je platná po dobu jejího uvedení na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje možnost společnosti Tary Parkour uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nelze případné slevy z ceny objednaného produktu či služby poskytnuté společností Tary Parkour zákazníkovi vzájemně kombinovat.

4. Platební podmínky

4.1 Cena objednaného produktu či služby, včetně případných dalších nákladů spojených s dodáním tohoto produktu či služby, je uhrazena na základě vystavené faktury.

4.2 Fakturovanou částku hradí zákazník společnosti Tary Parkour na účet č. 52220611/5500 v měně czk, nebo účet č. IBAN: CZ3920100000002701282935, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX v měně EUR, (dále jen „účet společnosti Tary Parkour“). Poplatky vzniklé zákazníkovi při úhradě uvedené ceny objednávaného produktu či služby na účet společnosti Tary Parkour nejsou součástí ceny a hradí je zákazník. Způsob převodu prostředků na účet společnosti Tary Parkour si zákazník volí sám. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.3 Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací objednaného produktu či služby. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti Tary Parkour případné další náklady. 

4.4 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je fakturovaná částka splatná do 3 dnů po odeslání faktury na e-mailovou adresu zákazníka.

4.5 Závazek zákazníka uhradit cenu za objednaný produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné ceny objednaného produktu či služby, a to v plné výši, na bankovní účet společnosti Tary Parkour.

4.6 Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést variabilní symbol, který je uveden na faktuře. Bez uvedení variabilního symbolu není platba spárována s konkrétní fakturou a objednávka nebude považována za uhrazenou. V takovém případě si společnost Tary Parkour vyhrazuje právo objednaný produkt či službu neposkytnout, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

4.7 V případě, že nedojde k úhradě objednaného produktu či služby v souladu s těmito obchodními podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne účastníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Společnost Tary Parkour je v takovém případě oprávněna od smlouvy odstoupit.

4.8 V případě prodlení zákazníka s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti je zákazník povinen uhradit společnosti Tary Parkour úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.9 Při prodlení zákazníka s platbou je společnost Tary Parkour oprávněna odložit plnění svých povinností ze smluvního vztahu do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 7 dní je společnost Tary Parkour oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem. 

5. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky, využití služeb a produktů

5.1 V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku společnost Tary Parkour informuje spotřebitele, že spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

e) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

5.2 V případě, že se nejedná o některou z výše vymezených situací či o jiný případ, kdy nelze od uzavřené smlouvy odstoupit, má spotřebitel právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od uzavření této smlouvy, přičemž v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno společnosti Tary Parkour. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář poskytovaný společností Tary Parkour, který je k dispozici na webové stránce . Odstoupení od smlouvy je možno zaslat na e-mailovou adresu společnosti Tary Parkour info@tary.cz či na adresu společnosti Tary Parkour uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

5.3 V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a společnost Tary Parkour vrátí přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost Tary Parkour od zákazníka přijala. Společnost Tary Parkour je rovněž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem i jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.

5.4 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li společnost Tary Parkour v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více než 4 týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář poskytovaný společnosti Tary Parkour, který je k dispozici na webové stránce. Odstoupení od smlouvy je možno zaslat na e-mailovou adresu společnosti Tary Parkour info@tary.cz  či na adresu společnosti Tary Parkour uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle čl. 5.4 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a společnost Tary Parkour vrátí přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem. 

5.5 Před započetím plnění objednaného produktu či služby je zákazník je oprávněn stornovat (zrušit) svou objednávku. V takovém případě společnost Tary Parkour postupuje v souladu s ust. § 1992 občanského zákoníku a zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu produktu či služby sníženou o storno poplatek (odstupné), který je určen následovně:

a) v případě zrušení 7 a více dní před zahájením plnění objednaného produktu či služby činí storno poplatek 50 % ceny,

b) méně než 3 dny před zahájením plnění objednaného produktu či služby činí storno poplatek 100% ceny.

5.6 Storno objednávky musí být provedeno písemně a zasláno na e-mailovou adresu společnosti Tary Parkour info@tary.cz.  Pro stornování objednávky je možné využít formulář dostupný na webové stránce společnosti Tary Parkour. Výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení storna objednávky, včetně všech náležitostí, na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti Tary Parkour.

5.7 Zákazníkem uhrazená cena za objednaný produkt či službu, snížená o příslušný storno poplatek, bude zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dní od doručení storna objednávky.

5.8 V případě, že účastník na vlastní žádost ukončí svou účast v průběhu konání objednaného produktu či služby, nevrací se zákazníkovi poměrná část ceny tohoto produktu či služby ani případných dalších zákazníkem či účastníkem uhrazených plateb.

5.9 Pokud není v obchodních podmínkách či uzavřené smlouvě stanoveno jinak, je zákazník oprávněn písemně oznámit společnosti Tary Parkour, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem objednaného produktu či služby, že se tohoto produktu či služby místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na tomto produktu či službě (dále jen „náhradník“). Náhradník se stává účastníkem objednaného produktu či služby formou nové objednávky za podmínky souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na tomto produktu či službě.

5.10 Společnost Tary Parkour upozorňuje, že, bez ohledu na výše uvedené, platí u následujících produktů a služeb specifické podmínky jejich využívání:

a) Tary Parkour Kroužek

 • V případě, že se účastník z jakéhokoli důvodu nezúčastní nějaké z lekcí kroužku, o tuto lekci přišel a nemá nárok na vrácení peněz, pokud není dále uvedeno jinak.
 • Zaplacené lekce na kroužku jsou nepřenosné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Pokud účastník utrpí úraz nebo je dlouhodobě nemocný a takový úraz či nemoc mu neumožňuje, aby se zúčastnil objednaných lekcí na kroužku, budou z tohoto důvodu nevyužité lekce přepsány do dalšího pololetí, a to za následujících podmínek:
 1. Lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné nahradit v rámci objednaného pololetí.
 2. Úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů po vzniku této okolnosti.
 3. Předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné společnosti Tary Parkour oznámit zároveň s výše uvedeným lékařským potvrzením. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že do dalšího pololetí se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.

b) Tary Parkour Workshopy

 • Zákazník je oprávněn zažádat si o přesunutí objednaného a zaplaceného workshopu na jiný volný termín, a to nejpozději 4 dny před uskutečněním původního objednaného workshopu.
 • V případě, že zákazník uhradí platbu za workshop, ale účast na workshopu, a to bez omluvy nejméně 3 dny před konáním workshopu, nevyužije, zaplacená částka propadá společnosti Tary Parkour a zákazník nemá nárok na náhradní termín workshopu, nestanoví-li tyto obchodní podmínky, či dohoda smluvních stran jinak.
 • Účast na workshopu je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto účastníka se workshopu účastní jeho náhradník.

c) Enjoy the Night s Tarym

 • Účast na této události je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto účastníka se události účastní jeho náhradník, který splňuje podmínky účasti.

5.11 Společnost Tary Parkour je oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv, a to zejména v případech, kdy zákazník či účastník hrubým způsobem poruší své povinnosti, především nerespektováním Provozního řádu, Bezpečnostních předpisů, pokynů lektora či jiné odpovědné osoby. Společnost Tary Parkour má mimo jiné právo odstoupit od smlouvy také v případě, kdy jednáním zákazníka či účastníka při využití produktů či služeb dojde ke škodě na majetku či zdraví. [31] Ve výše uvedených případech nemá zákazník nárok na kompenzace nákladů spojených s ukončením smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle společnost Tary Parkour na e-mailovou adresu zákazníka.

6. Ostatní ujednání

6.1 Účastník nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav
účastníka dovoluje bez omezení provozovat předmět plnění objednaného produktu či služby a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků. Účastník provozování veškerých sportovních činností přizpůsobí svých schopnostem a zdravotnímu stavu. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží bude účastník nebo jeho zákonný zástupce neprodleně informovat lektora či jinou osobu odpovědnou za produkty či služby společnosti Tary Parkour.

6.2 Účastník i jeho zákonný zástupce je povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné osoby za služby či produkty společnosti Tary Parkour, Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy. Účastník nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s Bezpečnostními předpisy a Provozním řádem místa konání akcí společnosti Tary Parkour.

6.3 Společnost Tary Parkour je oprávněna vyloučit účastníka či jeho zákonného zástupce z účasti na objednaném produktu či službě, a to zejm. z následujících důvodů:

a) v případě porušení pravidel objednaného produktu či služby, zejména porušení Provozního řádu  a nedodržování bezpečnostních pokynů či jiných jednání
které narušují řádný průběh produktu či služby,

b) v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých zákazníkem (např. uvedení nepravdivých údajů o zdravotním stavu účastníka.


V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací poměrná
část ceny produktu či služby ani případných dalších zákazníkem či účastníkem uhrazených
plateb.

6.4 Společnost Tary Parkour neodpovídá za věci vnesené či odložené, pokud je účastník či jeho zákonný zástupce zanechá na jiných místech než k tomu určených společností Tary Parkour.

6.5 Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za společností Tary Parkour na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tary Parkour.

6.6 Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za společností Tary Parkour není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky společnosti Tary Parkour.

7. Reklamace

7.1 Vadné plnění objednaného produktu či služby je zákazník oprávněn reklamovat. V takovém případě se práva a povinnosti smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2 Zákazník je povinen vadu reklamovat bezodkladně u lektora či u jiné osoby odpovědné za produkty či služby společnosti Tary Parkour. Společnost Tary Parkour je povinna řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu realizace objednaného produktu či služby, je zákazník oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny objednaného produktu či služby, avšak nejdéle do 14 dnů od realizace objednaného produktu či služby, kterého se reklamace týká, a to písemně nebo e-mailem na adresu společnosti Tary Parkour info@tary.cz.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost Tary Parkour obdržela od zákazníka reklamační formulář[36] . Společnost Tary Parkour je povinna reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od uplatnění reklamace.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a vyřizování stížností

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy uzavřené se společností Tary Parkour (dále jen „spotřebitelský spor“).

8.2 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce s internetovou adresou www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při řešení spotřebitelského sporu se postupuje podle § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.3 Je-li zákazník spotřebitelem, může se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, která je orgánem provádějícím státní dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.4 Je-li zákazník spotřebitelem, může také využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost Tary Parkour, jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi společností Tary Parkour a zákazníkem poskytnuty, a to zejména ve vztahu k osobním údajům účastníka, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zpracováním osobních údajů může společnost Tary Parkour pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Informace související se zpracováním osobních údajů zákazníka/účastníka jsou obsahem dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webové stránce společnosti Tary Parkour www.tary.cz.

9.2 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka, které jsou nezbytné pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy se společností Tary Parkour, a to včetně vyžadovaných údajů o zdravotní způsobilosti účastníka pro účast na společností Tary Parkour pořádaných produktech a službách. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Tary Parkour také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Tary Parkour na e-mailovou adresu zákazníka kdykoliv odmítnout, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

9.3 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se zákazník či účastník domníval, že společnost Tary Parkour nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka či účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uplatnit následující práva:

a) Požadovat přístup k osobním údajům

b) Požadovat opravu osobních údajů

c) Požadovat výmaz osobních údajů 

d) Požadovat omezení zpracování osobních údajů

e) Vznést námitku

f) Požadovat přenositelnost osobních údajů

g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

h) Podat stížnost dozorovému úřadu

Zákazník může realizovat výše uvedená práva následujícími způsoby (vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu):

a) zasláním písemného podání na adresu sídla společnosti Tary Parkour s.r.o. Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany;

b) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@tary.cz 

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

9.4 Zákazník/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během realizace objednaných produktů či služeb a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webové stránce společnosti Tary Parkour a s jejich použitím k propagačním účelům společnosti Tary Parkour.

10. Cookies

10.1 Zákazník bere na vědomí, že navštíví-li webovou stránku společnosti Tary Parkour, může společnost Tary Parkour a určité třetí osoby, které na této webové stránce poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo služby, shromažďovat a ukládat informace za použití různorodých technologií. Jedná se například o soubory cookie, webové signály (beacons) a jiné. Soubory cookie pomáhají shromažďovat informace o aktivitách na webové stránce. Umožňují společnosti Tary Parkour ukládat předvolby a nastavení, pamatovat si přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat, které části webové stránky společnosti Tary Parkur a produkty či služby jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace prováděné na webové stránce. Prohlížeč je možné nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal nebo na ně upozornil. Společnost Tary Parkour zdůrazňuje, že webová stránka používání souborů cookie předpokládá, a některé funkce nebo služby bez nich nemusí správně fungovat. Beacons – webové signály slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst ze zařízení určitý typ informací. Lze s jejich pomocí zjistit, kdy byl určitý obsah nebo e-mailová zpráva zobrazena, a také IP adresu konkrétního zařízení. Společnost Tary Parkour a určité třetí osoby používá webové signály k nejrůznějším účelům, včetně analýzy používání služeb a poskytování obsahu na míru dle zákazníkových preferencí (společně se soubory cookie). Návštěvou webové stránky společnosti Tary Parkour a/nebo využíváním jejich produktů a služeb zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookie, webových signálů a dalších informací do jeho zařízení a s jejich používáním. Zákazník souhlasí také s tím, že společnost Tary Parkour a výše uvedené entity bude mít k těmto souborům cookie, webovým signálům a dalším informacím v jeho zařízení přístup.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2019